ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályos: … napjától (a továbbiakban: ÁSZF). 

Tisztelt felhasználó! Örülünk, hogy meglátogatta weboldalunkat (a továbbiakban: Weboldal). Kérjük jelen ÁSZF-t figyelmesen olvassa el, mivel ez az ÁSZF rögzíti Weboldalunk és az Ön között létrejövő jogviszonyt, illetve szerződés rendelkezéseit, illetve hasznos és fontos adatokat tudhat meg a Weboldal szolgáltatójáról, panaszkezelésről, és az Önt megillető egyéb jogokról és kötelezettségekről. 

I. Általános rendelkezések, Szolgáltató 

A www.anvert.com domain alatt elérhető Weboldal szolgáltatójának (a továbbiakban: Szolgáltató) adatai: 

 

Cégnév: Anvert Kft. 

Székhely: 6725 Szeged, Moszkvai körút 23. III. em. 15. 

Cégjegyzékszám: 06-09-024416 

Nyilvántartó cégbíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága 

Adószám: 26338989-2-06 

Bankszámlaszám: Budapest Bank Zrt. 10102842-08599100-01005000 (HUF), 10102842-08599100-01005309 (EUR) 

Telefonszám: +36 70 277 2504 

Ügyfélszolgálat email címe: info@anvert.com  

Weboldal internet címe: www.anvert.com 

Kamarai tagság: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

 

Tárhely szolgáltató neve: Rackforest Kft. (a továbbiakban: Tárhely szolgáltató

Tárhely szolgáltató címe: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. em. 3008. 

Tárhely szolgáltató webes címe: www.rackforest.com  

Telefon: +36 70 362 4785 

E-mail: info@rackforest.com  

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS PANASZKEZELÉS 

A Szolgáltató minden munkanapon ügyfélszolgálatot és panaszkezelést működtet, amely készséggel áll a szolgáltatást igénybe vevők számára az info@anvert.com e-mail címen. 

 1. Jelen ÁSZF elfogadásával Ön a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 12. § értelmében beleegyezik abba, hogy nem papír alapon, hanem más tartós adathordozón, azaz .pdf formátumban közli a Szolgáltató Önnel a Kormányrendelet 11. § (1) bekezdésében előírt tájékoztatást.  

 2. A Szolgáltató vállalati e-mail irányítási rendszert üzemeltető szoftverszolgáltatást nyújt megrendelői, partnerei részére (a továbbiakban: Szoftver). A Szoftver alkalmas arra, hogy az e-maileket, azok beérkezését követően láthatóvá tegye mindenki számára, valamint láthatóvá tegye, hogy a beérkező e-mailre már valaki választ adott-e, annak ellenére, hogy több e-mail címre érkezik vagy a központi fiókot többen kezelik. 

 3. A jelen ÁSZF határozza meg a Szolgáltató valamint a megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő vagy Megrendelők; Szolgáltató és Megrendelő vagy Megrendelők a továbbiakban együtt: Felek) között a Szoftver igénybevételének feltételeit, valamint a Felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket.  

 4. Fogyasztónak minősül az a Megrendelő, aki a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (a továbbiakban: Fogyasztó vagy Fogyasztók). A Fogyasztókra vonatkozó rendelkezéseket jelen ÁSZF külön jelzi. 

 5. A Szolgáltató a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát. 

 6.  A Szoftver igénybevétele esetén a Megrendelő a Szolgáltatóval kerül szolgáltatási jogviszonyba. A Szoftver igénybevétele az előbbiek alapján egy szerződés a Szolgáltató és a Megrendelő között, amelyben a Szolgáltató vállalja a Szoftver kezelését, a Megrendelő pedig megfizeti a nyújtott szolgáltatás ellenértékét. 

 7.  A jelen ÁSZF magyar nyelven készült. 

 8. A Szolgáltató adatai (pl. székhelye, postai címe, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levelezési címe, ill. akihez a fogyasztó a panaszait címezheti) a Weboldalon, valamint jelen ÁSZF-ben található. 

 9. A Szolgáltató és a Megrendelő közötti szerződés határozatlan időre jön létre. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Üzemeltető nem iktatja. 

II. A Szolgáltató szolgáltatásának korlátai 

 1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Szoftver folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a szolgáltatás és a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A szolgáltatás a Weboldalon elérhető szolgáltatásokat jelenti. ​

 2. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az információkat eljuttassa az érdeklődőkhöz. 

III. A Szolgáltató felelőssége 

 1. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a szolgáltatás igénybevételével járó tranzakció értékét. 

 2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik. 

 3. A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Azonban az internet és az informatika egy olyan környezet, ahol az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli, illetve azt kizárja. 

 4. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Megrendelő, vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott. 

IV. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

 1. A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége: a jelen ÁSZF 1. sz. melléklete tartalmazza, hogy a Weboldal milyen rendszerekkel kompatibilis. A megjelenő adatokat MySQL és MongoDB adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk. ​

 2. Az adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. A digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről a Tárhely szolgáltató weboldalán tudhat meg bővebb információkat.

V. Regisztráció

 1. Felhasználó a Weboldalon való regisztrálását a „Regisztrálok” linkre történő kattintással kezdheti meg. 

 2. Regisztráció esetén felhasználónév, teljes név, e-mail cím és jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a Megrendelőnek csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes szolgáltatás igénybevétele során. Természetesen a Megrendelő az előbbi beállítást bármikor vissza is vonhatja, illetve módosíthatja. 

VI.  A Megrendelő adatai 

 1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelő megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Szoftverrel történő bármilyen visszaélés esetén. 

 2. A Megrendelőt teljes körű felelősség terheli a felhasználói fiókjához tartozó felhasználónév és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű tevékenységgel kapcsolatban. A Megrendelő vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató adatainak (pl. azonosítójának és jelszavának) bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó kárfelelősséget a Szolgáltató kizárja. 

 3. A Megrendelő kijelenti, és felelősséggel tartozik azért, hogy a valós adatait adta meg a Szolgáltatónak. A Szolgáltató kizárja felelősségét a Szoftver igénybe vétele során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő bármilyen kárért. A Megrendelő elfogadja, hogy a Szolgáltató a Megrendelő által megadott adatoknak megfelelően teljesít és állít ki számlát a Megrendelő részére Online fizetés esetén. Kérjük, amennyiben adataiban bármilyen változás következik be, akkor azt haladéktalanul aktualizálja. A Megrendelőnek bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult Megrendelő valódiságát ellenőrizni. 

 4.  A Szolgáltató a Megrendelő adatait az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján kezeli. 

 5. Amennyiben harmadik személy részére veszi igénybe a szolgáltatást a Weboldalon keresztül, akkor tájékoztatjuk, hogy Önt terheli a felelősség azért, hogy a harmadik személy a hozzájárulását megadta a Szolgáltató részére arra, hogy a harmadik személy adatait a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben kezelje. 

VII. A Szoftver díja és fizetési módja 

 1. A Szoftver lényeges tulajdonságai megtalálhatók a Weboldalon. 

 2. Önnek lehetősége van kipróbálni egy 14 napos próbaverziót a választott előfizetési csomagra (a továbbiakban: Próbaidőszak). További információt az ingyenes előfizetési csomagokról a Weboldalon talál.  

 3. A Weboldalon, az „Árazás” gomba kattintva teljes körű tájékoztatás található a Szoftverről és annak áráról. A Szolgáltató nem nyújt olyan szolgáltatásokat, amelyekre az egységár feltüntetését a jogszabályok megkövetelnék. 

 4. A Weboldalon egy megrendelési folyamat során a Szoftvert lehet megrendelni. Az itt feltüntetett bruttó árakon felül a Megrendelőnek további költsége nem merülhet fel (kivéve: ÁFA). Az ellenszolgáltatás összege az adott megrendelésre vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza. 

 5. Ön, a Weboldalon az „Árazás” menüpont alatt tudhat meg bővebb információt az előfizetési csomagok kapcsán. 

 6. A megrendelési folyamat során a Megrendelőnek az ellenérték megfizetésén túlmenő kötelezettségei nincsenek. A Szolgáltató részére letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot a Megrendelő nem nyújt.  

 7. A Szolgáltató emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz. Ha a Szoftver igénybevételéért a Megrendelőnek kezelési költséget kell fizetnie, akkor az a megrendelés folyamata során feltüntetésre kerül. 

 8. A Szoftver igénybevételére a Szolgáltató az alábbi lehetőségeket biztosítja: Az átutalást, Braintree-n való átutalást nyújtja fizetési lehetőségekként. A Braintree kapcsán bővebb információt az alábbi weboldalon tudhat meg: https://www.braintreepayments.com/hu  

 9. A bankkártyás fizetési mód a Braintree-n keresztül történik. A közvetítő, azaz a Braintree fizetési oldalán szükséges megadni a bankkártya adatait. A tranzakció végén mind a Braintree weboldal, mind a Szolgáltató visszaigazolja a megrendelést, vagy információkat közöl az esetleges sikertelen tranzakcióról.  

 10. A Szoftver kapcsán a Végfelhasználói Licencszerződés jelen ÁSZF 2. sz. mellékletét képezi. 

VIII. A szolgáltatás igénybevételének menete, fizetési feltételek 

 1. A jelen ÁSZF VII./2. pontjában rögzített Próbaidőszak lejártát követően a Megrendelőnek csomagváltás válik szükségessé. A Próbaidőszak lejártát követően a Szoftver szolgáltatás automatikusan megszűnik. Amennyiben a Megrendelő a Szoftver szolgáltatásra továbbra is igényt tart, akkor a Megrendelő a Weboldalon felugró ablakban választhat csomagot. Amennyiben a kiválasztott csomag nem megfelelő, akkor azt a Weboldal jelzi a Megrendelő részére. 

 2. A megrendelés a fizetési szolgáltató felületén történik (Banki adatbevivő felület, amelyen megadott adatokat a Szolgáltató nem ismeri meg és nem tárolja). 

 3. A Szoftver igénybevételét a „Csomagváltás” gombra kattintva véglegesíti. Tehát a „Csomagváltás” gombra kattintással fizetési kötelezettséggel járó megrendelés jön létre, illetve a „Csomagváltás” gomb megnyomásával elfogadja a szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit is. 

 4. A webáruházak kapcsán kialakult gyakorlat szerint a Szoftver megrendelése alapján a szerződés a megrendelését visszaigazoló e-mail megérkezésével jön létre a Felek között, a Megrendelő megrendelését követően a Weboldal 48 órán belül küldi meg a visszaigazoló e-mailt. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Szoftver díját, az ÁSZF-t (.pdf formátumban), valamint azt, hogy a Megrendelő milyen időtartamra vonatkozóan fizetett elő a Szoftverre. A szerződés létrejöttével a Megrendelő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szoftver igénybe vételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott körben hozzájárult.

 5.  A megrendelést megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Megrendelő által megadott e-mail címre küldi meg. Amennyiben a Megrendelő hibás e-mail címet ad meg, akkor az ebből fakadó minden kárért a Megrendelőt terheli a felelősség, és a Szolgáltató felelősségét kizárják. 

 6. Amennyiben a Megrendelő a megrendelést követő néhány percen belül nem kapja meg a fenti visszaigazoló emailt, ennek oka feltételezhetően technikai, vagy más kapcsolati hiba lehet. Kérjük, hogy ebben az esetben ne ismételje meg a tranzakciót, hanem haladéktalanul lépjen kapcsolatba a Szolgáltató Ügyfélszolgálatával (az ügyfélszolgálat elérhetőségei az ÁSZF elején találhatóak). Az Ügyfélszolgálat a problémát orvosolja. 

 7. Amennyiben a Megrendelő bármely okból 48 órán belül nem kapna visszaigazolást a megrendeléséről, úgy a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttsége alól, azaz a továbbiakban nem köti őt a megrendelése. Amennyiben a megrendelését már kifizette, akkor annak ellenértékét a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszatéríti Önnek. 

 8. A Braintree során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

 9. Szamlazz.hu: Az online fizetés esetén a Szolgáltató a Szoftver számláját a Szamlazz.hu szolgáltatón keresztül biztosítja. Online fizetés esetén Ön elfogadja a Szamlazz.hu működési és adatkezelési feltételeit, illetve hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Szamlazz.hu részére kiadja az Ön személyes adatait, amelyek szükségesek a szolgáltatás megfelelő működéséhez. A Szamlazz.hu általános szerződési feltételeiről többet ide kattintva tudhat meg: https://www.szamlazz.hu/aszf/ A Szamlazz.hu adatkezeléséről többet ide kattintva tudhat meg: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/  Online fizetés esetén az elektronikus bizonylatot a Szolgáltató saját a Szamlazz.hu-nál 8 évig őrzi meg. A Szamlazz.hu a Szoftverről ún. e-számlát (elektronikus számlát) küld a Megrendelőnek. Az elektronikus számla egy olyan számla, ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a számla adatokat. Az elektronikus számla csak elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, és jogszabály alapján csak elektronikus formában hiteles, papír formában nem hiteles. A Szolgáltató az e-számlát a megadott adatok alapján, automatikusan, e-számla szolgáltató ( Számlázz.hu, üzemeltető: KBOSS.hu Kft. ) közbeiktatásával bocsátja ki. A Megrendelő a Szoftver igénybevételének folyamata megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az e-számlát.

IX. Szerzői jogok 

 1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldal megjelenített, nem felhasználóktól származó valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).  

 2. Szolgáltató valamennyi, a Weboldalon szereplő, nem felhasználótól származó védjegy (márkanév, logo stb.) használatára jogosult. A regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot felhasználónak a Weboldalon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. 

 3. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. 

X. A szolgáltatás szüneteltetése 

 1. A Szolgáltató jogosult a Szoftver szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül. 

 2. A Szolgáltató mindaddig szünetelteti a Szoftver szolgáltatást, amíg a Megrendelő fizetési késedelemben van. Amennyiben a Megrendelő megfizeti a szolgáltatásért járó ellenértéket, akkor Szolgáltató által a szolgáltatás nyújtása tovább folytatódik. 

 3. A Megrendelő pénztartozás után kamat fizetésére köteles, amely mértéke megegyezik a jegybanki alapkamattal. 

XI. A szerződés módosítása és megszüntetése 

 1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen ÁSZF-et, illetve annak mellékleteit módosítsa a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:191. § (4) bekezdése alapján. Az általános szerződési feltételek kezdő időbeli hatályát az oldal tetején található dátum jelzi. A Megrendelő tájékozottsága érdekében javasolt a Szolgáltató Weboldalának rendszeres látogatása.  

 2. Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató a módosítást megelőző 15 napon belül a Megrendelőnek a regisztráció során megadott e-mail címére értesítést küld. A Megrendelőnek 15 napon belül jeleznie kell a Szolgáltatónak, amennyiben a módosított ÁSZF-t nem kívánja elfogadni. Amennyiben a Megrendelő ezt 15 napon belül nem jelzi a Szolgáltató részére, akkor azzal a Megrendelő a módosított ÁSZF-t elfogadja. Az ÁSZF csak alapos okkal módosítható, amely a Szolgáltató működésének lényeges változását jelentheti, jogszabályi változást, hatósági határozatot, akciókat, új szolgáltatásokat, stb. Amennyiben az ÁSZF módosítást a Megrendelő nem fogadja el, akkor a Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a Felek közötti szerződéses jogviszonyt. 

 3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szoftver frissítése kapcsán jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítsa a fentiek szerint. 

 4. Felek jogviszonyukat közös akarattal írásban módosíthatják, illetve megszüntethetik. 

 5. Súlyos szerződésszegés esetén a Felek a jogviszonyukat azonnali hatállyal felmondhatják. Súlyos szerződésszegés esetei, többek között (nem taxatív felsorolás) 

  • a Megrendelő díjfizetési, illetve egyéb fizetési kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget, 

  • a Megrendelő jelen ÁSZF-ben vállalt lényeges kötelezettségét, vagy tilalmat megszegi, 

  • bármelyik fél egyéb kötelezettségének határidőn belül neki felróható módon nem tesz eleget és ezt a mulasztását a másik fél írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 15 napon belül nem orvosolja, 

  • ha a Szolgáltató a Szoftvert 15 napon keresztül folyamatosan nem képes biztosítani, akkor a Megrendelő felmondhatja a szerződést, 

  • ha a Szolgáltató felszámolás alá kerül.

 6. Amennyiben az együttműködés a Felek között bármely okból megszűnik, akkor Felek kölcsönösen elszámolnak egymással. A szerződés megszűnése esetén a Megrendelő elveszíti az összes felhasználási és egyéb használati jogát a Szoftverrel. 

 7. A Felek közötti szerződés megszűnésére tekintet nélkül jelen ÁSZF titoktartásra, szerzői jogra, adatkezelésre, szellemi tulajdonra és márkavédelemre, ill. névhasználatra, és jóhírnévre vonatkozó rendelkezései változatlan hatállyal fennmaradnak (túlélő klauzulák).  

 8. A szerződés megszűnése esetén a Megrendelőnek törölnie kell minden olyan adatot, illetve Szoftvert, amelynek kezelésére, vagy használatára a szerződés megszűnése következtében már nincsen szüksége, vagy nincs jogalapja, jogosultsága. 

XII. A Megrendelőket megillető elállási jog és felmondási jog 

Jelen fejezetre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. 

XIII. A Fogyasztókat megillető elállási jog és felmondási jog 

Jelen fejezet rendelkezései kizárólag a Fogyasztókra vonatkoznak. 

 

 1. Elállási jog 

 

Mi az elállási jog? 

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a Fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Az elállási jog a Fogyasztót addig illeti meg, ameddig a Szolgáltató nem kezdi meg a szolgáltatás nyújtását. Azt követően a Fogyasztót felmondási jog illeti meg. 

 

Az elállási jog hogyan és mikor gyakorolható? 

A Fogyasztó az elállási jogát szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. 

Ha Ön felmondási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél, e-mail útján) az alábbi címre: 6725 Szeged, Moszkvai körút 23. III. em. 15. Ebből a célból felhasználhatja jelen ÁSZF 3. számú mellékletét képező nyilatkozat-mintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Tájékoztatjuk, hogy az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát csak a regisztráció során megadott e-mail címről fogadjuk el. 

Mikor hosszabbodik meg a 14 napos elállási határidő? 

Amennyiben a Szolgáltató nem tesz eleget az elállási joggal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének, úgy az elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik. 

Kipróbálhatja-e, használhatja-e a Megrendelő a Szoftvert az elállási határidő alatt? 

Természetesen igen, hiszen pontosan ez az elállási jog lényege, hogy a 14 napos határidő alatt a Megrendelő megbizonyosodhasson arról, hogy a Szoftver alkalmas a rendeltetésszerű használatra és megfelel az egyéni használati céljaink teljesítésére.  

A Szolgáltató kötelezettségei a Fogyasztó elállása esetén 

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. 

Elállás esetén a Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. 

2. Felmondási jog 

Mi a felmondási jog? 

Jelen Weboldalon a Szolgáltató Szoftvert nyújt megrendelői, partnerei részére. Ezek szolgáltatásnak minősülnek. Ezért a Kormányrendelet 20. § (1) bekezdésének értelmében amennyiben kéri, hogy a Szolgáltató a felmondási jog gyakorlására nyitva álló határidőn belül kezdje meg, akkor az erre irányuló nyilatkozat megtételét követően, ha a teljesítés megkezdődik, akkor Önt a jelen fejezetben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.  

 

A felmondási jog hogyan és mikor gyakorolható? 

Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. 

 

Ha Ön felmondási jogával élni kíván, felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél, e-mail útján) az alábbi címre: 6725 Szeged, Moszkvai körút 23. III. em. Ebből a célból felhasználhatja jelen ÁSZF 3. számú mellékletét képező nyilatkozat-mintát is. Ön határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Tájékoztatjuk, hogy a felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát csak a regisztráció során megadott e-mail címről fogadjuk el. 

 

A megrendelés a „„Csomagváltás” gomb megnyomásával indul. Ezért a felmondási jog az előbbi gombok megnyomását követően gyakorolható, azt megelőzően nem. A felmondási jog gyakorlása a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le. 

 

A felmondási jog gyakorlására irányuló nyilatkozatát abban az esetben tudjuk határidőben érvényesítettnek tekinteni, ha Ön a nyilatkozatát a felmondási jog gyakorlására biztosított fenti határidőben elküldi. 

 

Amennyiben a szolgáltatás teljesítését a Szolgáltató megkezdi és Ön ezt követően, de még a teljes szolgáltatás nyújtását megelőzően gyakorolja felmondási jogát, akkor Ön köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a Szolgáltató számára megfizetni. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét. 

 

A Szolgáltató kötelezettségei a Fogyasztó felmondása esetén 

Felmondás esetén a Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. 

XIV. A Megrendelőkre vonatkozó kellékszavatosság (hibás teljesítés) 

Jelen fejezetre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

XV. Fogyasztókra vonatkozó kellékszavatosság (hibás teljesítés) 

Jelen fejezet rendelkezései kizárólag a Fogyasztókra vonatkoznak. 

 

 1. A kellékszavatosságról, mint a Fogyasztót megillető jogokról az alábbiakról tudjuk tájékoztatni. 

 

A megrendelése alapján létrejött szerződés alapján kellékszavatosság illeti meg a Weboldal hibás teljesítése esetén. A Weboldal hibásan teljesít, ha a Szoftver a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a webáruház, ha a Fogyasztó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. 

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? 

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 

Kérhet kijavítást, kivéve, ha az igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha kijavítást nem kért, ill. nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. 

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított egy éven belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 

Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

 

2. Jelen Weboldalon Ön terméket nem tud vásárolni, csak szolgáltatást, ezért a termékszavatossági igény fogalmilag kizárt. 

XVI. Egyéb rendelkezések

 1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Weboldalon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Weboldalt más domainnév alá helyezze át.  

 2. Felhasználó a számlázási szolgáltatás igénybevételével az általa megadott valamennyi adat Szolgáltató általi, jelen ÁSZF-ben meghatározott időtartamra történő tárolásához kifejezetten hozzájárul. 

XVII. A Fogyasztók panaszkezelésének módja 

Jelen fejezet rendelkezései kizárólag a Fogyasztókra vonatkoznak. 

 

 1.  A Szolgáltató székhelye, a panaszügyintézés helye, az ügyfélszolgálatának levelezési címe, elektronikus levelezési címe, internetes címe és telefonszáma az ÁSZF I. pontjában található. 

 2. A Fogyasztó a Szolgáltatónak a szolgáltatás nyújtásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Fogyasztónak átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. 

 3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc (30) napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Fogyasztónak megküldi a fenti jegyzőkönyvvel együtt e-mail formájában. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét. 

 4. Elutasító válasz esetén a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független békéltető testületekhez fordulhat: 

 • Baranya Megyei Békéltető Testület 

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36. 

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. 

Telefonszáma: (72) 507-154 

Fax száma: (72) 507-152 

Elnök: Dr. Bodnár József 

E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu , info@baranyabekeltetes.hu  

 

 • Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532 

Fax száma: (76) 501-538 

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna 

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu  

 

 • Békés Megyei Békéltető Testület 

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775 

Fax száma: (66) 324-976 

Elnök: Dr. Bagdi László 

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu ; bmkik@bmkik.hu  

 

 • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület 

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 

Fax száma: (46) 501-099 

Elnök: Dr. Tulipán Péter 

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu  

 

 • Budapesti Békéltető Testület 

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 

Telefonszáma: (1) 488-2131 

Fax száma: (1) 488-2186 

Elnök: Dr. Baranovszky György 

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu  

 

 • Csongrád Megyei Békéltető Testület 

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék 

Fax száma: (62) 426-149 

Elnök: Dr. Horváth Károly 

E-mail cím: info@csmkik.hu  

 

 • Fejér Megyei Békéltető Testület 

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. 

Telefonszáma: (22) 510-310 

Fax száma: (22) 510-312 

Elnök: Dr. Vári Kovács József 

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu ; bekeltetes@fmkik.hu  

 

 • Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület 

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. 

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 

Fax száma: (96) 520-218 

Elnök: Horváth László 

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu  

 

 • Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület 

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15. 

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745 

Fax: 06-52-500-720 

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt 

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu  

 

 • Heves Megyei Békéltető Testület 

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. 

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. 

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék 

Fax száma: (36) 323-615 

Elnök: Dr. Gordos Csaba 

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu  

 

 • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület 

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. 

Telefonszáma: (56) 510-610 

Fax száma: (56) 370-005 

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit 

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu  

 

 • Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület 

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 

Telefonszáma: (34) 513-010 

Fax száma: (34) 316-259 

Elnök: Dr. Rozsnyói György 

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu  

 

 • Nógrád Megyei Békéltető Testület 

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a 

Telefonszám: (32) 520-860 

Fax száma: (32) 520-862 

Elnök: Dr. Pongó Erik 

E-mail cím: nkik@nkik.hu  

 

 • Pest Megyei Békéltető Testület 

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240. 

Telefonszáma: 06-1-269-0703 

Fax száma: 06-1-269-0703 

Elnök: dr. Csanádi Károly 

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu  

 

 • Somogy Megyei Békéltető Testület 

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. 

Telefonszáma: (82) 501-000 

Fax száma: (82) 501-046 

Elnök: Dr. Novák Ferenc 

E-mail cím: skik@skik.hu  

 

 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület 

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. 

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180 

Fax száma: (42) 420-180 

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin 

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu  

 

 • Tolna Megyei Békéltető Testület 

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. 

Telefonszáma: (74) 411-661 

Fax száma: (74) 411-456 

Elnök: Dr. Gáll Ferenc 

E-mail cím: kamara@tmkik.hu  

 

 • Vas Megyei Békéltető Testület 

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. 

Telefonszáma: (94) 312-356 

Fax száma: (94) 316-936 

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán 

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu  

 

 • Veszprém Megyei Békéltető Testület 

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. 

Telefonszáma: (88) 814-111 

Fax száma: (88) 412-150 

Elnök: Dr. Vasvári Csaba 

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu  

 

 • Zala Megyei Békéltető Testület 

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. 

Telefonszáma: (92) 550-513 

Fax száma: (92) 550-525 

Elnök: Dr. Molnár Sándor 

E-mail cím: zmkik@zmkik.hu ; zmbekelteto@zmkik.hu  

5. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve:  

 

 • Csongrád Megyei Békéltető Testület 

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék 

Fax száma: (62) 426-149 

Elnök: Dr. Horváth Károly 

E-mail cím: info@csmkik.hu 

Honlap: http://www.bekeltetes-csongrad.hu/ 

 

6.  Panasza esetén elsődlegesen a fogyasztó lakóhelye szerinti békéltető testület illetékes. 

 

7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.  

 

8. Tájékoztatjuk, hogy a webáruház a székhelye szerinti békéltető testületnél  vagy – valamennyi békéltető testületre kiterjedő hatállyal – a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál írásban, visszavonásig érvényes általános alávetési nyilatkozatot tehet, amelyben vállalja, hogy a békéltető testületi eljárásnak és egyezség hiányában az ilyen eljárásban hozott határozatnak aláveti magát. Az alávetési nyilatkozatban a webáruház kötelezettségvállalásának mértékét, illetve hatályát a jogvita tárgyának általa meghatározott értékében vagy más módon is korlátozhatja. A webáruház mentesül e nyilatkozat kötőereje alól, ha bizonyítja, hogy azt a szerződéskötésig a vállalással azonos módon visszavonta. 

 

9. Tájékoztatjuk, hogy a vállalkozást a békéltető testület eljárása tekintetében együttműködési kötelezettség terheli. 

 

10. Fogyasztóvédelmi panasz esetén felkeresheti a területileg illetékes járási hivatalokat. A járási hivatalok listáját az alábbi címen érheti el: http://jarasinfo.gov.hu/. 

Szegedi Járási Hivatal Foglalkoztatási és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

Székhely: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. 

Elérhetőség: 6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5. „C” épület, Telefon: +36 62/680 532 

 

11. Ha panasszal kíván élni online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, az alábbi honlapon kezdeményezheti a panasz bíróságon kívüli rendezését. A portál csak akkor használható, ha Ön az EU-ban él, és a kereskedő székhelye is valamelyik EU-országban található. https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. 

 

12. Versenyjogi szabályok sérelme esetén a Gazdasági Versenyhivatalhoz fordulhat: 

Gazdasági Versenyhivatal 

1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 

Levélcím: 1245 Budapest 5. Pf.1036 

Telefon: (1) 472-8900 

Fax: (1) 472-8905 

 

13. A Szolgáltató nem folytat közszolgáltatási tevékenységet, így nem vonatkoznak rá az ilyen tevékenységet folytató szolgáltatókra vonatkozó speciális törvényi szabályok (speciális ügyfélszolgálat működtetése, meghosszabbított ügyfélfogadási idő, előzetes időpont foglalás, folyamatos elérhetőség, öt perces bejelentkezési idő, stb.). 

XVIII. Záró rendelkezések

 1. Jelen ÁSZF-re egyebekben első sorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR), illetve a hatályos magyar jogszabályok irányadóak. 

Anvert Szoftver 

Végfelhasználói Licencszerződés 

Hatályos: Érvényes visszavonásig

Verziószám: 1.1.

A jelen Anvert Szoftver Végfelhasználói Licencszerződés Ön, mint a szoftver felhasználója (továbbiakban: „Felhasználó”) és az Anvert Kft., mint a szoftver tulajdonosa (Székhely: 6725 Szeged, Moszkvai körút 23. III. em. 15., Cégjegyzékszám: 06-09-024416, Adószám: 26338989-2-06 a továbbiakban: „Anvert”, vagy „Szolgáltató”) között az Anvert Szoftver (a továbbiakban: „szoftver”) felhasználására vonatkozóan és ezzel összefüggő kérdések szabályozására jön létre az alábbi feltételekkel (a jelen szerződés a továbbiakban: „szerződés”, vagy „licencszerződés”, míg a jelen Szerződésben rögzített szoftver felhasználási jogok a továbbiakban együtt: „licenc”). Jelen szerződés a Szolgáltató által alkalmazott Általános Szerződési Feltételek részét képezi. 

A Szolgáltató vállalati e-mail irányítási rendszert üzemeltető szoftverszolgáltatást nyújt megrendelői, partnerei részére. A szoftver alkalmas arra, hogy az e-maileket, azok beérkezését követően láthatóvá tegye mindenki számára, valamint láthatóvá tegye, hogy a beérkező e-mailre már valaki választ adott-e, annak ellenére, hogy több e-mail címre érkezik vagy a központi fiókot többen kezelik. 

A szoftver telepítésével, használatával, ill. másolásával a Felhasználó elfogadja jelen licencszerződés feltételeit. Amennyiben nem fogadja el jelen licencszerződés feltételeit, akkor a szoftver ne telepítse, ne használja, ill. ne másolja, és semmi egyéb úton azt ne használja fel! 

A szoftver részét képezi mind a szerver oldali, mind a kliens oldali szoftver, illetve azok elemei és tartozékai, kivéve, ha a jelen szerződés ettől eltérően rendelkezik. A kliens oldali szoftver a szoftver grafikus felhasználói felülettel rendelkező változatát jelenti. A szerver oldali szoftver a szoftver más szoftverekből is meghívható változatát jelenti. 

Jelen szerződésben a szoftver alatt a szoftver egészét és annak bármely alkotó elemét is érteni kell. A szoftver alkotó elemét képezi mind a szoftver dokumentációja, mind a szoftver specifikációja is. Jelen szerződésben a Felhasználó alatt a Szolgáltató szerződéses partnerét, illetve bármely harmadik személyt érteni kell, aki bármilyen módon használja a szoftver, vagy a szoftverhez hozzáfér.  

A Szolgáltató a Felhasználónak a jelen szerződésben rögzített korlátozott felhasználási jogot enged jelen szerződéssel a szoftver használatára (licence). A Felhasználó elveszíti a licenc-t, amennyiben bármilyen módon megsérti jelen licencszerződést. Jelen szerződéssel biztosított jogok a Felhasználót kizárólag addig illetik meg, ameddig a Felhasználó érvényes licenccel rendelkezik, illetve annak díja határidőben megfizetésre került. 

Felhasználó jogosult a szoftvert számítógépére, vagy egyéb a telepítésre alkalmas eszközére telepíteni és az eszközön a szoftvert használni. A szoftver használatának korlátozásának jogát a Szolgáltató fenntartja.  

Jelen szerződésben rögzített korlátozások alól kizárólag a Szolgáltató adhat felmentést a Felhasználó számára előzetesen és írásban.  

A Felhasználó a szoftvert nem hozhatja kereskedelmi forgalomba, nem értékesítheti, nem többszörözheti, nem teheti azt jogosulatlan személyek számára hozzáférhetővé, nem továbbíthatja, nem terjesztheti, nem hozhatja nyilvánosságra. A szoftvert a Felhasználó nem fejtheti vissza, nem elemezheti belső felépítését, és nem változtathatja azt meg, illetve nem gyűjthet a szoftver működéséről információt. A Felhasználó továbbá a szoftvert nem adhatja kölcsön, bérbe vagy lízingbe és kereskedelmi üzemeltetési szolgáltatást sem folytathat vele. A szoftverre adott licenc alapján a Felhasználó nem adhat harmadik személynek alfelhasználási jogot. Jelen címben rögzített rendelkezések a továbbiakban együtt: „Korlátozás”, vagy „Korlátozások”. 

A szoftver licencével való visszaélés, annak megkerülése vagy a szoftver manipulálása, hamisítása, vagy a licence bármely Korlátozásának megsértése esetén a Felhasználó nem jogosult a szoftver használatára. Ilyen esetekben a Szolgáltató a Felhasználóval szemben kártérítésre jogosult. 

A Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a jelen licencszerződést, ha a Felhasználó megszegi a szerződés bármely feltételét vagy kikötését. 

A szerződés megszűnése esetben a Felhasználónak a szoftver összes rendelkezésére álló példányát és valamennyi alkotórészét haladéktalanul visszafordíthatatlanul törölnie kell és meg kell semmisítenie. 

A szoftver dokumentációja csak a szoftvernek a Felhasználó által való használatára használható. A szoftver dokumentációja kereskedelmi, tájékoztatási célú használatra nem alkalmazható.  

A szoftver kizárólagos tulajdonosa, illetve a szoftverhez tapadó szerzői jogok jogosultja a Szolgáltató, a jelen szerződésben rögzített kivételekkel. A Szolgáltató valamennyi, a jelen szerződésben a Felhasználónak kifejezetten át nem engedett jogát fenntartja.  

A szoftver a szerzői jog, valamint egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok és államközi egyezmények védelme alatt áll. A szoftverre vonatkozó jogcím, szerzői jog, kereskedelmi név, védjegy és más, a szellemi tulajdonra (a továbbiakban együtt: „szellemi termék”) vonatkozó jog felett a Szolgáltató rendelkezik a jelen szerződésben meghatározott kiegészítésekkel. A Felhasználó csak a szoftver használati jogát (licenc) és a szoftver műpéldányának telepítési és használati jogát szerezte meg. Jelen licencszerződés nem biztosít semmiféle használati, hasznosítási jogot a Szolgáltató szellemi termékeire, illetve a jelen licencszerződésben nem említett szellemi termékek használatára vonatkozóan. 

A Szolgáltató nem felelős a szoftveren keresztül elérhető, de nem a Szolgáltató által nyújtott külső szolgáltatásokért, így különösen nem felelős az ilyen szolgáltatások elérhetőségéért, illetve a szolgáltatások módosításaiért és frissítéseiért. Amennyiben a külső szolgáltatást a Szolgáltató nyújtja, akkor felelősségét külön szerződés rögzíti. A külső szolgáltatások elérhetősége nem jelenti azt, hogy a Szolgáltató jóváhagyólag minősíti a harmadik fél szolgáltatását. 

A szerződés hatálya kiterjed a szoftver minden olyan frissítésére, bővítésére, kiegészítő alkotórészére, amelyet a szoftver jelenlegi, vagy korábbi példányának beszerzését követően a Szolgáltató biztosít, kivéve amennyiben ezekre a Szolgáltató külön rendelkezéseket alkalmaz.  

A kliens szoftver licence tartalmazza a szoftver frissítéseihez való hozzájutás és használat jogát. A kliens oldali szoftver a beállításoktól függően jelzi, ha frissítéseket talált az Interneten. A frissítések keresése során a számítógép IP címét megismerheti a frissítéseket kezelő szerver. 

A szerver oldali Szoftver esetében a licenc megvásárlása tartalmazza a hibajavításokhoz való hozzáférés és használat jogát. Ezen kívül külön vásárolhat követést a szoftverhez, ekkor a továbbfejlesztett verziók (jogszabályok, szabványok követése) is eljuttatásra kerülnek a Felhasználóhoz. A szoftver követésének egyéb kondícióit a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött külön megállapodás tartalmazza. 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen szerződést, illetve annak mellékleteit módosítsa. A licensz szerződés kezdő időbeli hatályát az oldal tetején a cím alatti dátum jelzi. Jelen szerződés módosításáról a Szolgáltató értesíti a Felhasználót.  

Amennyiben jelen szerződés, vagy a szoftver újabb verziójának licencfeltételei megváltoztak a jelen licencszerződésben foglaltakhoz képest, akkor Felhasználó csak akkor használhatja az újabb verziókat, ha elfogadja a megváltozott licencfeltételeket. 

A szoftver megfelelő használatához szükséges minimális szoftver- és hardverkövetelmények biztosítása a Felhasználó feladata és felelőssége. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a minimális követelmények be nem tartása miatt bekövetkező nem megfelelő működés miatt. 

A szoftver futtatásához szükséges minimális szoftver- és hardverkövetelményeket a dokumentáció tartalmazza. 

Amennyiben a szoftver fejlesztése során más fejlesztők által készített elemek is felhasználásra kerültek a szoftverben, azok külön feltüntetésre kerülnek.  

A felhasznált komponensek licencfeltételei minden komponens esetében lehetővé teszik az adott elem felhasználhatóságát a szoftverben. A külső licencek jelen szerződés mellékletét képezik, a szerződés elfogadása egyben ezen licencek elfogadását is jelentik a szoftver egyes érintett részeire vonatkozóan. 

A Szolgáltató kizárja saját felelősségét a felhasznált külső komponensekben esetlegesen előforduló biztonsági sérülékenységekkel, hibákkal kapcsolatban. 

A licenc a szoftverre, mint egységes termékre vonatkozik. A szoftver alkotórészei nem különíthetők el egynél több készüléken való alkalmazás céljából. A szoftverbe integrált, harmadik féltől származó komponensek önállóan nem, hanem csak a szoftveren keresztül használhatóak, kivéve, ha erre a Felhasználó más forrásból származó engedéllyel rendelkezik. 

Felhasználó elfogadja, hogy a szoftver nem hibamentes, és nyomatékosan javasoljuk, hogy gondoskodjék adatai rendszeres mentéséről. Az adatvesztésből származó károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.  

A szoftverre a Polgári Törvénykönyven rögzített szavatossági követelmények irányadóak. 

Az alkalmazandó jog által megengedett legnagyobb mértékben a Szolgáltató kizár minden akár kifejezett, akár jogszabályban, szokásjogban, közvetett vagy egyéb módon vélelmezett szavatosságot, felelősséget (különösen kártérítési felelősséget, vagy sérelemdíjat), feltételt és egyéb kikötést, így többek között a szoftver és a szoftverhez tartozó dokumentáció megfelelő minőségére és meghatározott célra való alkalmasságára vonatkozó vélelmezett szavatosságot is. Amennyiben a jogszabályban előírt szavatosság kizárása nem lehetséges, a szavatosság időtartama az alkalmazandó jog alapján kiköthető legrövidebb időszakra, de legalább 90 napra korlátozott. 

A jelen Licencszerződés a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött teljes megállapodás a szoftverre vonatkozó licenc tekintetében. Ez a szerződés hatályon kívül helyez minden korábbi vagy egyidejű szóbeli vagy írásos közlést, ajánlatot vagy állítást, amely a szoftverre vagy azzal összefüggő témára vonatkozik.  

Ha a jelen licencszerződés bármely rendelkezése érvénytelennek, hatálytalannak, betarthatatlannak vagy törvénytelennek minősül, a szerződésnek az előbbi részekkel nem érintett részei teljes mértékben érvényben marad. 

A jelen szerződésre és azzal összefüggésben Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv és a Szerzői jogról szóló törvény rendelkezései irányadóak. 

Eszköz 31-8.png

ÚTMUTATÓ

ADATVÉDELEM

SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGED?

TÁMOGATÁS